Handels- og brugsbetingelser

Handels- og brugsbetingelser

Indledning
Dette dokument (herefter benævnt ”AFTALE”) indeholder vilkårene for enhver anvendelse af Curico, samt det dertil forbundne software, indhold, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt ”PRODUKTET”).

Curico drives af:
Digitaliseringsinstituttet ApS
Vesterbro 18
9000 Aalborg
CVR. Nr. 37253138
tlf. nr. 2571 5050

Hvis Curicos aftalepart og/eller enkeltpersoner og/eller medarbejdere hos Curicos aftalepart (herefter samlet benævnt ”KUNDEN”) af PRODUKTET har indvendinger mod de vilkår og betingelser, der er fastsat i AFTALEN, må PRODUKTET ikke anvendes på nogen måde. Download, installation, oprettelse eller adgang til og/eller anvendelse af PRODUKTET udgør til enhver tid KUNDENs accept af AFTALEN og øvrige juridiske meddelelser og erklæringer, der findes på Curico eller som en del af PRODUKTET.

PRODUKTET er en software applikation med personligt log-in, der giver adgang til online e-learning kurser, videoabonnement eller et digitalt lederunivers. Der kan købes adgang via abonnement eller som tilkøb enkeltvis (ikke alle kurser kan købes enkeltvis). PRODUKTET er en web og applikationsbaseret e-learningplatform, der kan benyttes via webbrowsere på computer, tablets eller smartphones. KUNDEN kan vælge forskellige medlemskaber (herefter benævnt ”MEDLEMSKAB”), der grundlæggende skelner mellem enkeltkøb af kurser,  eller månedlig betaling for at opnå ubegrænset adgang til kurser/materialer (herefter benævnt ”KURSER”).
 
1. Anvendelse
1.1
AFTALEN er gældende mellem KUNDEN og Curico for ethvert køb eller enhver anvendelse af PRODUKTET. Nærværende AFTALE kan alene fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale mellem KUNDEN og Curico.
 
2. Aftale om PRODUKTET
2.1
Til brug for Curico behandling af aftale med KUNDEN om køb af PRODUKTET, skal KUNDEN afgive en række oplysninger til Curico. Oplysninger som på Curicos anmodning skal afgives er, hvor dette er relevant, navn, firmanavn, adresse og kreditkortoplysninger på KUNDEN eller navngivne brugere, som er enkeltpersoner og/eller medarbejdere hos KUNDEN.

2.2
Ved indgåelse af aftale om køb af PRODUKTET accepterer KUNDEN samtidig, at Curico kan påbegynde oprettelse af brugerprofil for KUNDEN eller navngivne brugere, som er enkeltpersoner og/eller medarbejdere hos KUNDEN med dertilhørende adgangskode.

2.3
PRODUKTET er ikke omfattet af den lovpligtige 14 dages fortrydelsesret, idet leveringen sker digitalt og ydelsen dermed bliver leveret på tidspunktet for betalingen, jf. Forbrugeraftalelovens §18, stk. 2, nr. 13.
 
3. Brugsrettigheder
3.1
KUNDEN opnår ved enkeltkøb af PRODUKTET og så længe KUNDEN opretholder MEDLEMSKAB en tidsbegrænset og ikke-eksklusiv brugsret til PRODUKTET. Brugsretten er personlig og er kun gældende for navngivne brugere, som er enkeltpersoner, der angives ved køb af PRODUKTET.

3.2
For så vidt KURSER som enkeltkøbes opnår KUNDEN adgang til KURSER i op til 1 måned fra købsdatoen og enkeltkøbte KURSER kan ses et ubegrænset antal gange. For så vidt MEDLEMSKABER indeholdende ubegrænset adgang til KURSER opnår KUNDEN adgang til KURSER så længe KUNDEN opretholder MEDLEMSKAB.

3.3
KUNDEN må ikke kopiere, tilpasse, ændre, adskille, oversætte, foretage reverse engineering, dekompilere, demontere eller skabe afledte værker baseret på PRODUKTET.

3.4
KUNDEN må ikke udlåne, udleje, udbyde sub-licenser eller på anden måde overføre eller overlade brugen af PRODUKTET eller nogen kopi deraf helt eller delvis til tredjemand.

3.5
Alle ydelser indeholdt i PRODUKTET er beskyttet efter en eller flere af følgende: Ophavsretsloven, varemærkeloven, markedsføringsloven mv. Overtrædelse af Curicos rettigheder kan medføre erstatningskrav og/eller straf.
 
4. Ydelser og levering af Curico
4.1
Curico er forpligtet til efter bedste evne og snarest muligt at levere PRODUKTET til KUNDEN og så vidt muligt uden ophold at opretholde adgang til PRODUKTET i henhold til AFTALEN.

4.2
For at opnå adgang til PRODUKTET modtager KUNDEN en eller flere brugerprofiler med tilhørende adgangskode for KUNDEN eller navngivne brugere, som er enkeltpersoner og/eller medarbejdere hos KUNDEN. Adgangskode kan efterfølgende frit ændres.

4.3
KUNDEN opnår online adgang til at bruge PRODUKTET på www.Curico og eventuelt udviklet app. KURSER kan ikke downloades og gemmes på egen enhed, men forudsætter højhastighedsinternetforbindelse.

4.4
I forbindelse med gennemførelse af enkelte KURSER udsteder Curico officielle kursusbeviser. Udstedelsen af ethvert kursusbevis er betinget af at KUNDEN har set samtlige video-sekvenser, som er indeholdt i KURSET (Curico registrerer dette automatisk), at KUNDEN har besvaret den afsluttende test, der er indeholdt i KURSET, med minimum 80% rigtige svar, og at KUNDEN tiltræder en tro- og love-erklæring om at KUNDEN egenhændigt har modtaget undervisning i alt materiale og egenhændigt har besvaret den afsluttende test.

 
5. KUNDENs medvirken
5.1
KUNDEN er forpligtet til hurtigst mulig at medvirke til opfyldelse af nærværende Aftale, hvor KUNDENs medvirken er aftalt, eller hvor KUNDENs medvirken følger af omstændighederne i øvrigt.
For at kunne opnå adgang til PRODUKTET skal KUNDEN være i besiddelse af teknisk udstyr, der understøtter visning af PRODUKTET. Det er alene KUNDENs ansvar at sikre, at KUNDEN er i besiddelse af det pågældende udstyr.
KUNDEN er forpligtet til at orientere Curico om ændringer til KUNDENs, herunder antal brugere, kontaktperson, KUNDENs adresse mv.

6. Tredjemands software
6.1
Varer og ydelser fra tredjepart kan annonceres, og/eller stilles til rådighed på eller via PRODUKTET. Repræsentationer indgået i forbindelse med produkter og softwareydelser, der leveres af tredjeparter, vil være underlagt tredjeparts salgs- og leveringsbetingelser samt politikker. Curico er ikke på nogen måde ansvarlig for KUNDENs forretninger eller interaktion med tredjeparter.

7. Priser og betaling
7.1

Alle priser angives i danske kroner eksklusive moms og andre afgifter. Såfremt der efter indgåelse af AFTALEN fastsættes nye priser eller sker ændringer i eksisterende afgifter, som Curico ikke har indflydelse på, er Curico berettiget til at regulere aftalte priser i overensstemmelse hermed.

7.2
Efter indgået AFTALE mellem Curico og KUNDEN, debiteres KUNDENs betalingskort i henhold aftalen.

7.3
MEDLEMSSKAB med løbende betaling betales enten månedligt eller årligt, og MEDLEMSKAB fornys automatisk, når den oprindeligt aftalte periode udløber, medmindre MEDLEMSKAB forinden er opsagt i overensstemmelse med det for det relevante MEDLEMSKAB gældende varsel, jf. nedenfor under punkt 10 nævnte.

7.4
Enhver faktura i henhold til AFTALEN er tilgængelig på KUNDENs profil og kan i nogle tilfælde sendes til KUNDEN via ean.nr., eller e-mail. Medmindre andet fremgår af AFTALEN eller omstændighederne forfalder betaling af faktura 14 dage fra fakturadato.

7.5
For faktura sendt til KUNDEN via ean.nr. sker betaling ved ean-overførsel. Har KUNDEN ikke et ean.nr. sker betaling ved bankoverførsel til konto, tilhørende Curico, som oplyst i KUNDENs faktura.

7.6
Ved betaling for et MEDLEMSSKAB via EAN-faktura eller anden faktura faktureres MEDLEMSKABET 6 måneder forud og kan opsiges til udløb af hver fakturaperiode.  

7.7
For sen betaling anses for en væsentlig misligholdelse af AFTALEN, som berettiger Curico til at hæve AFTALEN eller at fastholde KUNDEN og gøre sædvanlige misligholdelsesbeføjelser gældende.

7.8
Såfremt en ydelse helt eller delvist ikke kan leveres på grund af KUNDENs manglende eller forsinkede medvirken til opfyldelse af ydelsen, er Curico efter skriftlig varsel berettiget at fakturere KUNDEN et beløb svarene til, at PRODUKTET er leveret i overensstemmelse med AFTALEN.
 
8. Særligt for MEDLEMSKABER
8.1
AFTALE om MEDLEMSKAB løber i minimum 3 måneder (bindingsperiode/minimum aftaleperiode) fra indgåelse af AFTALE.

8.2
Betales MEDLEMSKABET via faktura, løber AFTALE om MEDLEMSKAB i minimum 3 måneder (bindingsperiode/minimum aftaleperiode) fra indgåelse af AFTALE.

8.3
Ønsker KUNDEN at opsige en AFTALE om MEDLEMSKAB, skal opsigelsen altid ske til Curico og senest 1 måned før AFTALENs (bindingsperiode/minimum aftaleperiode) udløb. 

8.4
Opsiges AFTALE om MEDLEMSKAB, vil det resterende beløb til enhver tid blive opkrævet hos KUNDEN i overensstemmelse med AFTALEN.

8.5
Opsiges AFTALEN ikke inden den i pkt. 10.2 fastsatte frist forud for før AFTALENs (bindingsperiode/minimum aftaleperiode) udløb fornys det mellem Curico og KUNDEN aftalte MEDLEMSSKAB automatisk med for ny periode svarende til den for MEDLEMSKAB gældende løbetid (bindingsperiode/minimum aftaleperiode).

8.6
Opsigelse af MEDLEMSSKAB skal altid ske til Curico på hjemmesiden www.curico.dk under KUNDENs eller navngivne brugeres, som er enkeltpersoner og/eller medarbejdere hos KUNDEN brugerprofil via fanebladet “Annuller medlemskab”. Efter udløb og ophør af AFTALEN vil KUNDEN fortsat have adgang til udstedte kursusbeviser. 
 
9. Løbetid og ophør
9.1
AFTALEN er gældende under hele aftaleperioden for KUNDENs MEDLEMSKAB, og hvor dette er relevant tillige efter KUNDENs MEDLEMSKAB er ophørt.

9.2
De til enhver tid gældende priser mv. kan til enhver tid ændres med 3 måneders varsel.

9.3
Såfremt KUNDEN træder i betalingsstandsning, erklæres konkurs, tvangsopløses, likvideres, indleder akkordforhandlinger, foretager rekonstruktion eller på anden måde må antages ikke at kunne betale for MEDLEMSSKAB kan Curico lukke for KUNDENs adgang med umiddelbar virkning.

9.4
Curico er berettiget til helt eller delvist at overdrage eller på anden måde at overlade rettigheder og forpligtelser i henhold til AFTALEN til tredjemand.

9.5
Curico videregiver alene persondata, i det omfang det er beskrevet i disse betingelser. Herudover sker der ikke videregivelse af persondata. Curico forbeholder sig dog ret til at overdrage Aftalen herunder en mulig overdragelse af dine persondata i forbindelse med hel eller delvis overdragelse af virksomheden Blueprint Learning ApS. Erhverver vil i disse tilfælde skulle overholde disse betingelser.

9.6
Curico forbeholder sig ret til at lukke for KUNDENs adgang med umiddelbar virkning, hvis KUNDEN misligholder AFTALEN. I dette tilfælde er KUNDEN forpligtet til at betale det fulde beløb for AFTALEN, indtil denne kunne være opsagt til ophør (bindingsperiode/minimum aftaleperiode).

10. Gratis prøveperiode
10.1
Hvis Curico tilbyder en gratis prøveperiode er dette betinget af at KUNDEN afgiver kundeoplysninger, herunder kreditkortoplysninger.
Den gratis prøveperiode varer 30 dage, medmindre andet er angivet ved tilmeldingen, og hensigten er at lade nye KUNDER prøve produktet.

10.2
Ved udgangen af den gratis prøveperiode overgår KUNDEN automatisk og til det anførte MEDLEMSKAB med en bindingsperiode på 3 måneder, med mindre KUNDENs afmelding af MEDLEMSKABET er kommet frem, inden udløbet af den gratis prøveperiode. Det vil sige senest kl. 12.00 på dag nr. 30. Såfremt denne falder i en weekend eller på en helligdag, skal afmelding være sket den sidste hverdag forinden.

10.3
Der udstedes ingen kursusbeviser i den gratis prøveperiode. 

10.4
Curico afgør suverænt, hvorvidt betingelserne for en gratis prøveperiode er opfyldt, og Curico kan begrænse adgangen til gratis prøveperioder for at forhindre misbrug.
 
Curico forbeholder retten til enhver tid at ophæve den gratis prøveperiode, såfremt det vurderes, at betingelserne ikke bliver opfyldt.

11. Cookies
11.1
Curico kan indsamle personlig information om KUNDEN på en række måder f.eks. når KUNDEN besøger www.Curico og/eller anvender PRODUKTET m.v.

11.2
Curico kan indsamle ikke-personlig information om KUNDEN, når som helst KUNDEN anvender PRODUKTET

11.3
PRODUKTET anvender cookies for at forbedre brugeroplevelsen. KUNDENs egen web browser placerer disse cookies på KUNDENs harddisk. Cookies anvendes med det formål at Curico kan indsamle oplysninger og data om KUNDEN med statistiske formål for øje og med henblik på forbedring af brugeroplevelsen. KUNDEN kan til enhver tid selv vælge at indstille KUNDENs web browser til at forhindre anvendelse af cookies, samt til at give oplysning, når cookies forsøges sendt til Curico eller andre sider. Curicos hjemmeside giver lovpligtig meddelelse om anvendelse af cookies.

11.4
PRODUKTET kan indeholde reklame og andet indhold, der sender KUNDEN videre til hjemmesider og services for vores partnere, leverandører, annoncører, sponsorer, licensgivere og andre tredjeparter. Curico kontrollerer hverken indhold eller links, der forekommer på disse sider, og er derfor ikke på nogen måde ansvarlig for indholdet. Browsing og anden interaktion på sådanne hjemmesider, inklusive de, der linkes til på www.Curico, sker derfor på baggrund af den relevante hjemmesides egne vilkår og politikker.

11.5
Du kan lære mere om Cookies ved at besøge følgende hjemmeside http://www.allaboutcookies.org
 
12. Erstatningsansvar
12.1
Curico er i intet tilfælde ansvarlig for tab af nogen art som følge af forsinkelse af nogen del af Curico levering af PRODUKTET eller mangler ved PRODUKTET eller ydelser i forbindelse med PRODUKTET.

12.2
Curico kan endvidere aldrig gøres ansvarlig for skade forvoldt af PRODUKTET eller ydelser i forbindelse med PRODUKTET leveret af Curico eller dennes samarbejdspartnere, herunder for datatab, beskadigelse af software, eller IT-systemers nedetider hos KUNDEN eller tredjemand.

12.3
Curico er ikke ansvarlig for indgreb ved hacking, virus, afbrydelser, forstyrrelser, fejl i tredjemands software, søgemaskiner eller web sites, eller en ydelse er afhængig af, eller øvrige leverancer fra tredjemand. Dette gælder tillige sådanne ovennævnte forhold som PRODUKTET måtte forårsage.
 
13. Tvister, lovvalg og værneting
13.1
Enhver tvist, som måtte opstå mellem Curico og KUNDEN, forpligter parterne sig til at søge bilagt ved forhandling.

13.2
Såfremt forhandling afsluttes, uden at tvisten er bilagt, skal enhver tvist afgøres efter dansk ret med Curicos hjemting som værneting.
 
14. Øvrige bestemmelser
14.1
Curico fejl eller forsømmelse i at håndhæve AFTALEN betragtes ikke som et afkald på en eller flere rettigheder eller retsstilling.

14.2
I tilfælde af, at en bestemmelse i AFTALEN betragtes som i konflikt med lovgivningen, vil den nævnte bestemmelse fortolkes i henhold til parternes oprindelige hensigter i overensstemmelse med gældende ret.

14.3
Såfremt en eller flere bestemmelser i AFTALEN måtte blive tilsidesat som ugyldige eller i øvrigt uvirksom påvirker dette ikke gyldigheden eller anvendelsen af de øvrige bestemmelser i AFTALEN.